16
máj
2012

Az amillenarizmus mellett

Alapvetően a premillenarista és amillenarista megközelítés három hermeneutikai alappilléren közötti felfogásbeli különbségen nyugszik. E három dolog az ÓT-i próféciák értelmezése, a Jelenések könyve általános értelmezése, és Biblia eltérő igehelyeinek összehangolása közötti különbség.
1.) Apremillenarista a földi ezeréves birodalmat alátámasztandó az ÓT-i próféciákat, melyek egy földi világkorszakot írnak le, literálisan veszi, míg az amillenarista ezeket általában spirituálisan érti, és az egyházra vonatkoztatja, de ott is a lelki egyházra.
2.) A pre~ a Jelenéseket literálisan értelmezi nagyobbrészt, és lineárisan az eseménysorozatát. Az a~ spirituálisan, ill. szimbolikusan értelmezi a Jelenéseket nagyobbrészt, és ciklikusan az eseménysorozatát.
3.) Az a~ igyekszik összehangolni a Biblia különféle verseit a Jel 20-szal olyan módon, hogy a többi világos igehely fényében értelmezi a homályos Jel 20-at (ezen elvről a későbbiekben még szó lesz). A pre~ ezt pont fordítva űzi, ő a Jel 20 literális értelmezésével magyarázza az összes többi parúziáról szóló igehelyet.

De előbb nézzük meg, hogy hogyan értelmezhető önmagában szemlélve a Jel 20, előbb a pre~, majd az a~ szerint.

Úgy látszik, hogy a premillenarizmusnak van inkább igaza a Jel 20: 1-15 alapján. Nézzük meg az e szerinti értelmezést. Most csak a szöveget elemezzük, és a mellékes esetleges káros következményeket nem vizsgáljuk:
-Egy angyal leszáll a mennyből, kulccsal, a Sátánt bedobja egy tömlöcbe (20:7- onnan szabadul később), ezer évig ott van, addig a földön a befolyása megszűnik, az evangélium és az egyház virágzása indul meg. Mert nem tud megtéveszteni, nem tud érvényesülni.
Egyik csoport a trónok: A trónoknál a földiekről van szó, akik hatalmat kapnak majd, akik Kr. földi királyságában uralkodnak.  A másik csoport a lefejezettek, akik megelevenedtek, akik feltámasztattak (mint a Mt 27:53-ban, v. Kr. földön járásaként), hogy uralkodhassanak Kr. földi királyságában. Az edzhsan -t aorisztosz, nem élteknek, hanem életre kelteknek fordítja.
Ők az igazak 1000 évig uralkodnak, addig a többi halott nem kel életre. Az igazak testben támadnak fel, ezek testi feltámadása az első feltámadás. A második feltámadás azok feltámadása, akik az ezer év után fognak feltámadni, és kimaradtak a földi Krisztusi királyságból, mert nem igazként haltak meg. Az ő feltámadásuk a 2. feltámadás, amit a szöveg nem említ, így név szerint.
Az ördög eloldatik az ezer év után, és a Kr. földi kir.-sága ellen indul (a szövegben szószerint egy terület, a szeretett város és tábora) a felbujtott földiekkel, akik a királyságon kívül vannak. Ezután jön az armageddoni csata (19. fej.), ami itt góg és magóg elleni csataként szerepel. ezután jön a menny, és az általános ítélet.
Csak e perikópa alapján tiszta sor, ha az elemeket szószerint (literálisan) vesszük.
E szerint az igazak feltámadása 1000 évvel korábban van, mint a hamisaknak, és pl. a Jn 5:28-29-et is lehet eszerint úgy érteni, hogy bele kell érteni köztes ezer évet.
Azonban a Jelenések könyvét alapvetően nem literálisan kell venni. Nem azért, mert az hihetetlen volna, hiszen az ÓT történeti könyveinek is vannak hihetetlen részei, mégis literális történetírásként kell értelmezni őket (pl. drakwn). Azonban a Jelenések maga mondja magáról, hogy nem kell szószerint venni.
1) Szimbolikusan kell venni: 17:18 – itt egy asszony egy birodalmat jelöl. 19:8 – itt a fehér gyolcs a szentek jócselekedetei; 17:15- itt a vizek népek nemzetek; 11:8- Sodoma és Egyiptom megegyezik Jeruzsálemmel. 1:12-13, 20 a 7 gyertatartók megegyeznek a gyülekezetekkel. az 5 és 6. f. összevetve a János 1:29-ce Jézus=Bárány; 13:8 – Kr. nem ölethetett le szószerint a világ alapítása előtt;  A 7 szemű megöletett bárány megegyezik júda oroszlánjával. Isten 7 lelke megegyezik Isten tökéletes lelkével, mert Istennek csak egyetlen lelke van, a Szentlélek. A számok is ismétlődnek. Nem valós értékeket akarnak közölni az látszik. 7 a tökéletesség, 6 a majdnem tökéletesség, 1000 a teljesség az utolsó idők korszaka, a 10 szorzatai szintén a teljesség, összesség (pl. angyalseregek), az ördög kevés ideje 42 hónap, vagy 3 és fél év, vagy 1260 nap (30 napos hónapokkal) – ez a próbatétel ideje. Uez az ideig időkig és időnek feléig (12:14).
2) Ciklikusság jellemzi: Van benne 7-8 nagyobb egység, amiknek kis eltérésekkel ugyanaz a tartalmuk, csak más képekkel. Ezek azt sugallják, hogy nincs egy egyedi egység a 20. fejezetben, ami ne olyan volna összetételében, mint a többi hat egység. Ezért nem beszélhetünk linearitásról. Ezek az egységek mit írnak le?
Semmiképp sem a régi egyház történetét,(akkor nem lenne aktualitása) hanem az egyház korát Kr. születésétől az elragadtatásig. Elemek: Kr. földi győzelme, csapások a földön, szentek szenvedése és az egyház védekezése, ill. az ördög támadásai; egy végső harc, és Kr. ítélete. Nincs meg mindig felt. mindegyik. De ez azt is kizárja, hogy a 20. fejezet, vmi speciális, esszenciálisan kiugró tartalmat is közöljön.
Nézzük meg, tehát, hogy az amillenarizmus  hogyan értelmezi a szakaszt ennek fényében.:
Az angyal aki leszáll, Kr. volt, a későbbi kontextus miatt igaz ez. Ui. ő az, aki képes volt legyőzni a Sátánt. Ui. az angyal nem mindig angyalt jelent. Lk 7:27 itt Keresztelő János angelosz, de követként fordítandó; 2Kor 12:7 a Sátán követe, a Stán angelosza. A Jel 1-ben az angyalok a püspökök. Ezért lehet az Angyal Kr..
Kr. aztán egy lelki kulcsot használ bezárásra, ami hatalomkorlátozást jelent. A Bibliában az összes kulcs lelki.: jel 1:18 pokol és halál kulcsai, jel3:7 dávid kulcsa (vö.: ézs 22:22 dávid háza kulcsa), Jel 9:1 mélység kulcsa, tudás kulcsa (Lk1152 és Mt 23.13, ami a mennyek elzárása;); mennyek országa kulcsai (mt16:19;) vö. apcs 2:38, 3:19 (bűnbánatrahívás) és vö. az általános hívek oldó hatalmával.
mélység, ahova az angyal vet, az egy tartomány a testetlen lényeknek. az abüsszosz (9:1, 11:7, 17:8) Lk. 8:31-ben ideűzi Kr. a démont. Azért van így, mert az ördögnek nincs teste, és illocalitása van. Még ez az a pont, ahol a pre és a- is egyetérthet.
kötöző lánc szintén lelki, szintén azért mert az ördög nem testi lény. Vö. Júd 6 örökkévaló láncokkal, és a 2 Pt 2:4 sötétség láncaival, ezek szellemi láncok, amik korlátozást fejeznek ki.
kötöző személye és ideje: Onnan tudjuk, h. Kr. kötözte meg a sátánt, hogy korábban volt mozgástere (1. lehullása után is az esszenciális mennyből, az angyali mivoltból) Jlsd Jób 1 és Jósua Zak3. De Kr. korlátozta az erejét: Mt 12:25,28,29; és Lk. 11:22, Jn 12:31-33 (a Lk 10:18 és a Jn16:11 utalhat az első lehullásra is, csakúgy, mint a Jel 12.1-9); továbbá: Lk.10:17-19: hatalom az apostoloknak a kígyók felett. Ezek Kr. által és Kr küldetése alatt mentek végbe, tehát akkor kötöztetett meg a Sátán.
kötözött személye: ez jelképesen sárkány.
A Sátán hatalomcsökkentése fordítottan arányos Isten országának elteredésével,vagy annak intenzitásával. Ezért van az, hogy az ÓT-i egyház gyengébb volt, mint az ÚT-i.
A megkötözés ideje: 1000 év, jelképes, a teljes korszaka az egyháznak a földön, vagy az örökkévalóság a mennyben.
A legtöbb elem szimbolikus itt. Az ezhesan éltek”-nek fordítandó, és nem életre kelteknek, mert azt fejezi ki, hogy az Úr színe elé lép valaki, testetlen lélekként, tehát lelki feltámadást jelent, akik halottak, de élnek. Övék az első feltámadás, ami azt jelenti, hogy lelki megeleveníttetés, mint amikor Kr.lelke megeleveníttetett a halál aután. Ezt az támasztja alá, hogy fejetlen emberek csak Istennél, a mennyben uralkodhatnak Krisztussal. A második feltámadásról vagy nem kell beszélnünk, vagy az az ezután következő testnek feltámadását jelenti (Pap), az 1000 év után, az világkorszak lejártakor, az utolsó ítéletkor. A 4. vers. trónja is lehetnek az üdvözültek, de lehetnek akár angyalok is elméletileg. Tehát a 4. v. az ecclesia triumphansról szól. A 3. vers szól az ecclesia militansról.
Az ostrom alatt város és tábor később, az szintén a szentek közössége az egyház. 1 feltámadás van, és az ezer év nem mérendő.
A Kr.-sal való uralkodás lelki uralkodás az egyház közösségében, az egész világkorszakban végig.
 
Egyedüli nehézség: a köztes állapotban hogy uralkodhatnak (4a)? Talán magyarázható azzal, hogy uralkodó angyalokról van szó, vagy azzal, hogy az idősíkok összekeverednek az apokaliptikus látomásokban, csakúgy, mint a napba öltözött asszony története, ami után az ördög legelső levettetése következik.
Így még vezetne a premillenarizmus., de vannak hermeneutikai elveink: (Hodge)
1) Csak hívő magyarázhatja az Írást,
2) Az Írás önmagát magyarázza, részeit szinkronizálni kell, nem mond önmagának ellent és nem téved.
3) Az egyértelműbb és sokszor előforduló helyeiből következtetünk a kevesebb nehezebben érthető, furcsán ható részekre, és felőlük értelmezzük őket. Nem pedig fordítva, egy homályos és kétes értelmezés alapján átszabunk rengeteg más egyértelmű helyet.
Ezek fényében egy premillenarista (Grudem) fő tétele: Ha ez az egy jelenéseki hely tanítja, és a többi nem zárja ki a milleniumot, vagy épp megerősíti,akkor legitim lenne, és el kell fogadjuk. Azonban nem így van. Mert egyes más helyek kizárják.
2Pt 3:10-14 –Kr. visszatérése után egyből végbemennek az utolsó ítélet eseményei, azonnal és mindenestül.

(Kiegészítés:
Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (Joh 6:44) – tehát az utolsó napon támasztja fel az igazakat, és nem ezer évvel korábban, de nem is egy második napon.
Azért idô elôtt semmit se ítéljetek, míg el nem jô az ùr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentôl lészen a dícsérete. (1Kor 4:5) – tehát Isten a sötét gondolatokat, bűnöket napvilágra fogja hozni, amikor eljön – míg a premill. szerint ez nem fog megtörténni, mert aszerint ezer évig lappangani fognak a bitangok, majd fellázadni.)
Továbbá Kr. királysága ebben az értelemben semmi földit nem tartalmaz:
Kr. királysága: amikor először eljött, lelki királyság volt, mert nem lehet Kr. világi uralma egy másik földinek alávetve, márpedig alá volt vetve.
Dán 9:26– nem ad jövőbeli szerepet Kr. világi királyságának.
– Kr. királyságának eljövetele után, nem lesz háború: Dán 9:24
-Kr. királysága Salamon és Dávid királyságával volt előrevetítve, és úgy van rendjén, hogy az árnyék alacsonyabb rendű legyen, mint az, ami veti. A Ót-i kir-ok testiek voltak, tehát ezeket meghaladó lelki királyság Kr.-é. A viszony előkép és jelzett dolog között nem típus és típus, hanem típus és antitípus.
-Kr. alávetette magát a Rómának, ez inkonzistens volna azzal, hogy később ne vesse magát alá egy földi rendszernek sem, de földi hatalmat gyakorolva. Továbbá Kr. engedte lerombolni Júdeát és Jeruzsálemet. Miért akarná újra felépíteni?
Kr. királysága minden eleme lelki: a trónja (Zsolt 110:1); Kr. királlyá való felkenésének módja (Zsolt 2:6); a jogara (ami az evang hirdetése, a jel 2:26-27-ben is; zsolt 110:2); a kir. alattvalói (Jn 1:13); az alattvalók polgárjoga (Fil 3:20);, Kr. kormányzásának módja, ami  nem erővel, hanem lélekkel történik (Zak 4:6; 2Kor 10:4).
Isten országa/királysága lényegileg lelki:
nem evés és nem ivás: Rm 14:17;
nem evilágból való: Jn18:36;
lelki áldásokkal jár, és nem földiekkel (Rm 14:17);
-Kr. isteni hatalma jogán a hatalmat az egész föld fölött úgy gyakorolja, hogy mennyei hatalommal, és nem földi hatalommal. Úgyanígy istenemberi hatalma jogán a hatalmat az egyh. fölött szintén lelkileg gyakorolja.
Így a királyság nem lehet testi semmikor sem, mert Isten nem inkonzisztens önmagával.
Az egyház tekintélye a témában.
Több egyházatya tagadta a mill.-t mint amennyi vallotta, és a tekintélyesebbek és régebbiek tagadták.
Akik tagadták: Római Kelemen, Antiókhiai ignác, Alexandriai Kelemen, Szmirnai Polükárposz, Euszebiosz, Teofilus, Dionüsziosz, Órigenész, Athanasziosz, Tatianus, a Diognetushoz írt levél, a Diakhé, Hieronymus, Augustinus, Luther (álmodozás a mill.), Kálvin (felháborító az ezer földi év). Összesen: 14 v. 16 fő, ill. irat.
Akik elismerték: Cerinthosz, Eirénaiosz, Tertullianus, Hyppolitus, Papiasz, Jusztinosz. Összesen: 6 fő.
Az egyh. történelme folyamán nem jelent meg: 1900 évig egyik ortodox irányzatban sem, és egyik ref. hitvallásban sem: Apostoli hitvallás, Níc-konst. Hitv., Athanaszioszi Hitv., 41 Cikkely (VI. Edward alatt), Belga (holland) Hitv., Augsburgi Hitv., II. Helvét Hitvallás, Westminsteri Hitv. és Káték, New Hampshire Baptist Confession, The Free Will Baptist Confession,
A heterodoxok/ eretnekek viszont elköteleződtek a premill. mellett:
kvintomonarchisták, 7.napiadvetisták (vezetőjük Ellen G: White, ÓT-i prófétaasszony, aki 2000 látomást kapott), Jehova Tanúi (Kr. megyezik Mihály angyallal náluk), mormonok (Joseph Smith próféta egyenlő fontosságú Krisztussal), montanisták (?), anabaptisták, sékerek (vezetőjük Mother Ann Lee magát a női Jézusnak tekintette), Plymouth Testvérek (közülük volt John N. Darby, aki kitalálta a pretribulációs premillenarizmus elméletét).

Leave a Reply