7
dec
2013

Egy kísérlet a Biblia és a földön kívüli intelligencia összeegyeztetésére

Universe-Wallpaper-1920x1080

Az írás azzal foglalkozik, hogy mi van, ha nem az ember (evolucionista nyelvezettel: homo sapiens sapiens) az egyedüli racionális faj az univerzumban. Az írást közvetlenül az ihlette, hogy nemrég elterjedtek hírek (egy idős volt CIA ügynök vallomása, aki nevét sem vállalta fel, továbbá akinek egészségügyi okok miatt nem túl sok haszonelvi oka lehetett, ill. egy volt kanadai külügyminiszter vallomása), melyek szerint az emberiség már a huszadik század közepe óta titkos kapcsolatban van 1-3 földönkívüli fajjal. Nos, hogy ez így van-e, vagy csak bizonyos jelenségek félreértelmezéséről van szó, azt nem tisztem eldönteni, tekintve hogy nulla témába vágó személyes tapasztalattal rendelkezem (bár annak a valószínűsége véleményem szerint igen nagy, hogy itt inkább látomásos-pszichés jelenségekkel van dolgunk) – azonban ez mit sem változtat azon a tényen, hogy ezek a tapasztalatok lehetnének valósak is. Igazából éppen ez az, amit bizonyítani próbálnék, hogy a Biblia nem zárja ki az emberen kívüli értelmes fajok létezését, mondhatni semmit nem beszél a témáról, és ezzel hallgatólagosan nem zár ki. Persze nem ez az egyetlen dolog, amivel nem foglalkozik tüzetesebben, elég ha a különféle természettudományokra gondolunk, mint amilyen a csillagászat, orvostudomány, stb. Ennek az a magyarázata, hogy értelemszerűen a középpontjában a teológia, és annak centruma, az üdvösség megszerzése, valamint Krisztus és Isten azonossága áll. Egyébiránt, a magam részéről állíthatom, hogy semmilyen érzelmi katarzist nem váltana ki belőlem a földönkívüliek létezése, vagy éppen nemléte.

A konkrét okok mégis, amiért nekifogok:

 1. Meg akarnám értetni bizonyos fundamentalistákkal, kiváltképp a pretribulációs premillenaristákkal, hogy a földönkívüliek létezése jóllehet nem bizonyítható, de nem is zárható ki teológiailag (itt tulajdonképpen descartes-i álláspontot képviselek). Ők azt képzelik, hogy minden egyes földönkívüli találkozás démonok szülte erő/mágia, ezért eleve ellenségesek a koncepcióval, hogy az emberiség nincs egyedül az anyagi univerzumban. Ha rajtuk múlna, le kellene mészárolnunk minden esetleges földönkívülit, mondván, hogy démon (a végletes témához való hozzáállásból ítélve – egyébként ők maguk is egy szélsőséges tábort képeznek ezzel az álláspontjukkal). Az „amit nem ismerek, az gonosz” című primitív, sőt pusztító megközelítés ismétlődik esetükben, azzal indokolva, hogy a Bibliának feltétlenül beszélnie kell a galaktikus fajokról (ugyan mi kötné erre?). Holott, sötét hatalmakkal csak a földönkívüli találkozások egy része azonosítható, azok, amelyek hitetlenek/ufó hívők körében mennek végbe, ill. amik sötét, rejtett, titokzatos, félelmetes körülmények között történnek. Ezek feltehetőleg kategóriailag azonosak a pápista szentkultuszos jelenésekkel, ott is tévtanokat követő tömegek vakon elhisznek démoni megtévesztésen alapuló, objektíven leellenőrizhetetlen tapasztalatokat. A démonok célja evidens: mindenkinek megadják hitük istentelen tárgyát. A pápistáknak a szentek rémképeit, míg az ufó hívőknek a földönkívüli rémek képeit. Ez egy dolog, azonban az objektíven leellenőrizhető, tudományos jellegű találkozásokat, nagyon kérem, senki ne sorolja ebbe a kategóriába! Ne keverjük össze a tudományt és határterületeit a vallási miszticizmussal! Amikor 1947-ben az új-mexikói Roswellben lezuhant egy furcsa űrhajószerű jármű utasokkal, azt én elég egyértelműen nem az okkult, hanem a tudományos kategóriába sorolom. (függetlenül attól, hogy erre a jelenségre egyszerűbb magyarázat kínálkozik, hogy titkos katonai kísérletről volt szó, ledobható babákkal, vagy esetleg, netán, emberi “mutánsokkal”, amiket aztán földönkívüli holttetemekként azonosítottak a fantaszták)
 2. Második célom, hogy az ufó hívők/csillagközi orientációjúak számára elfogadhatóbbá tegyem a kereszténységet, pontosabban szólva közülük is azok számára, akik abban a meggyőződésben vannak, hogy a kereszténység szalonképtelen, mert alaphangon kizár mindenféle földönkívüli fajt (valójában csak a fundamentalizmus, az ortodoxia kultúraellenes ága az, amelyik egy ilyen vagy-vagy reláció fenn szeretne tartani – ők kisebbségben vannak). Tehát azt mondanám, hogy az ő véleményükkel nem inkompatibilis a kereszténység. Az is célom, hogy azon keresztényeknek adjak pár ötletet, akik egyetértenek azzal az állítással, hogy a elképzelhető, hogy az emberen kívül is teremthetett Isten intelligens életet, illetve, hogy bizonyítsam, hogy ezen többedik teremtés nem inkompatibilis a mi Bibliánkkal, hanem össze lehet egyeztetni a kettőt. Sőt rengeteg módon lehet összeegyeztetni.

A bibliai teremtés leírása héliocentrikus

 

Először azt tekintsük át, hogy a biblia teremtés nem csak a föld bolygó teremtését írja le, hanem az egész univerzum teremtését. A bibliai kozmogónia részletes leírásáról, érdemes volna elolvasni egyik korábbi írásomat, ahol a Teremtés könyvének eleje kerül magyarázásra. Itt található: http://www.ujkalvinizmus.com/2011/08/05/osrobbanas-vagy-oskaosz/

Mégis, e helyen is leközlöm a Genezis néhány versének általam elkövetett magyarázatos fordítását.

Előzetes megjegyzéseim a fordításhoz, avagy a furcsának látszó szavak fordítási indoklásai:

kozmosz: eredetiben “föld” – kozmosz, mert ez a mindenségben létező minden anyag

űr: eredetiben “mennyezet/égbolt” – űr/légtér/éter, mert az ég az űr egy elválasztott fajtája: az űr légköri része az ég – éjjel az ég is űrnek látszik

a zárójelben szereplő részek az én magyarázó kiegészítéseim

1:1 Kezdetben teremtette Isten az mennyet (a láthatatlan világ) és a kozmoszt.

2 A kozmosz pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a(kozmosz) mélység(e) fölött, és az Isten Lelke lebegett a(kozmosz) vize(i) felett.

3 És monda Isten: Létezzen fény: és létezni kezdett a fény. (az első anyagi változással az idő fogalma értelmet nyer, legkorábban ekkor – de szigorúbban véve csak a rendszeres változásokkor: 5. vers)

4 És látta Isten, hogy jó dolog a fény; és elválasztotta Isten a fényt a sötétségtől (azaz a sötét anyagtól/kozmosztól).

5 És nevezte Isten a fényt nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának: és lett este és lett reggel; elsô nap. (mivelhogy a fény periodikusan jelent meg)

6 És monda Isten: Legyen űr a víz között (azaz a vizes kozmoszban), a mely elválassza a vizeket a vizektôl (az egyik vizes anyagrészt a másiktól).

7 Teremtette tehát Isten az űrt, és elválasztotta az űr alatt való vizeket (vizes anyagot), az űr felett való vizektôl (vizes anyagtól). És úgy lett. (így lettek a bolygók, gázóriások, ködök stb.-k – amik között űr van; fontos, hogy a fényforrás égitestek még nincsenek közöttük – de az éter/űr periodikusan világít)

8 És nevezte Isten az űrt égnek (itt már az űr egy részéről van szó): és lett este, és lett reggel, második nap.

9 És monda Isten: Gyûljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lett. (azaz a bolygófelszíneken/vízbolygókon a vizek koncentrálódnak, és meglátszik a szárazföld)

10 És nevezte Isten a szárazat földnek; az egybegyûlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy jó. (heliocentrikus értelemben, nem csak víztenger képzelhető el, hanem egyéb folyékony tenger is, a Föld esetében víztengerről beszélhetünk)

(Gen 1:1-10)

14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és éveknek.

15 És legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lett. (korábban ugye az egész éter világított, ezentúl már napokba koncentrálódnak a fotonok, a maradék űrrész meg sötét)

16 Teremtette tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. (itt már biztosan geocentrikus nézőpontról van szó, arról a mi naprendszerünkbeli Napról és a Föld holdjáról – utóbbi csak fenomenológiailag fényforrás)

17 És helyezte Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

18 És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtôl. És látta Isten, hogy jó.

19 És lett este és lett reggel, negyedik nap.

(Gen 1:14-19)

Láthatjuk, hogy a Teremtés könyve ír (vagy legalábbis rendkívül ésszerű így felfogni) az egész világegyetem teremtéséről, majd a teremtési leírás leszűkül a Föld megformálására, és a földi ember megteremtésére. Ettől kezdve a Biblia nem is tud világűrről, vagy planétákról, naprendszerekről. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek, mert nyilvánvalóan léteznek, csak egyszerűen a Biblia beszámolójába nem férnek bele, ami jobbnak látta egy ókori ember tudományos szintjén meghagyni a nyelvezetet. Feltehetőleg Mózes sem értette, hogy miről ír, amikor leírta a teremtés könyve első tucat versét, de ettől még egy más kulturális ismeretekkel rendelkező ember többet láthat meg a soraiban, mint ő maga, mert teljesen úgy koncepciók nyíltak meg – az egyedüli kritérium, hogy a szöveget nem tekinthetjük tévesnek, legfeljebb látszaton alapuló (fenomenológiai) nyelvezetet használónak.

Látjuk, hogy a Biblia kitér az univerzumra, de nem részletekben. Például a Mars bolygóról semmi leírás sincs. Mégis létezik egy Mars nevű bolygó. Számomra úgy tűnik, hogy a földi életteremtés és az édeni emberteremtés egy földi eset volt, azonban nem zárható ki, hogy párhuzamosan nem vitt véghez hasonló folyamatokat Isten.

Az állat és növényvilág esetében elég világosnak tűnik, hogy Isten fajonként és ökológiánként teremtett egy adott helyre. Beléjük teremtette a vegetatív lelküket, a pszükhét. Semmi elméleti akadályát nem látom, hogy máshova is teremtett életformákat, pláne, hogy kőzeteket mindenképp teremtett.

A Biblia és a földön kívüli intelligencia összekapcsolása

 

Az alábbiakban annak magyarázata következik, hogy a szerző hogyan képzeli el a tévedhetetlen Bibliát az esetben, ha nem csak a Föld bolygón történt teremtés. Az alábbiak teljes mértékben spekulatív természeti teológia, teremtéstani, krisztológiai és hamartológiai vonatkozásokkal. Nem csak ez az egyedüli megoldás az egyetlen elképzelhető összeegyeztetés!

Az értelmes ember (a továbbiakban humanoid – racionális emberszerű lény) kérdése nehezebb, mert a Bibliában eléggé centrálisan van beállítva, mint olyan faj, akinek megadatott Isten kijelentése és a vele való kapcsolat, vagy annak lehetősége. Ezért ezzel összefüggésben meg kell magyarázni a bibliai antropológiát, benne olyan fogalmakat, mint a homo sapiens (földi/ádámi ember, kénytelen leszek ezt a szót használni) teremtése, Isten képe, bűnbe esése, megváltása, kiválasztása, neki adott kijelentés, és utolsó ítélete.

Kérdés, hogy ezek csak a homo sapiensre lehetnek érvényesek és elképzelhetőek, vagy egyéb humanoidokra is? Akik jártasak a science-fictionben (ami mellesleg egy mai korban nagyban serkenti a gondolkodást), azok számára nem mondok újdonságokat. Azonban az már annál inkább újdonság, hogy meg is kell tudnia egy kereszténynek magyarázni a párhuzamos fajok létezését, és annak összefüggését az egy egyetemes, tévedhetetlen Isten igéjével, és az abban leírt dolgokkal. Fogalmazhatnék úgy, hogy az igaz hitű kereszténység az egyetlen út a vallások közül és hogyan egyeztethetjük ezt össze több világon/bolygón élő lakossággal?

Egyfelől tkp. úgy, ahogyan a földön megtettük. A majáknak és új zélandiaknak nem adatott szövetségkötés, mint a zsidóknak és ábrahámnak, ők a hitről csak annyival rendelkeztek, amennyi Ádámtól áthagyományozódott, és a Noén keresztül átmentett tudásban rögzíteni tudtak. Ezt azonban értelem szerűen később csak torzítani tudták, bűnös természetből és kijelentés hiányából kifolyólag. Ám az ábrahámi és zsidó hit leszűkítettsége egy cseppet sem befolyásolta a távoli kontinenseken élő népek létezését!

Továbbá én azt is mondom, hogy a következő fogalmak értelmezhetőek mindenféle humanoidra, nem csak a homo sapiensre: teremtés, Isten képe, bűnbe esés, megváltás, kiválasztás, neki adott kijelentés, hádész, kiválasztott nép, utolsó ítélet, új ég és új föld és térítés. Lássuk miként:

A teremtés

A bibliai narratívában csak a homo sapiens teremtése van leírva, azonban semmi nem korlátozza, hogy más bolygón is beleleheljen egy testbe Isten tudati lelket, pneumát, ami aztán a szaporodással áthagyományozódik a tengersok egyénre (én a traducianizmust vallom). Ilyen értelemben elméletileg beszélhetünk többféle genezisről/teremtésről.

Isten képe

Ez a hagyományos teológia szerint, értelmes elmét és akaratszabadságot jelent. Ezzel nem csak a homo sapiens, hanem bármilyen humanoid rendelkezhet. Mindegyik, amelyik rendelkezik vele Isten képének mondható, és az élet tisztelete vonatkozik rá.

Ez a tézis még olyan esetekben is használandó, amikor valami határterületről van szó. Pl. egy mesterséges intelligencia (pl. android – ugyan nem ember, és nem is létezik még, de emberként kezelendő az erkölcsi tisztaság megőrzése végett), vagy egy klón esete (az emberi klón meggyőződésem szerint valódi ember, pneumával, noha ez vitatható egyesek szerint, mindazonáltal emberként kezelendő a biztonság kedvéért mindenképp – emberi klón már megalkotásra került több ízben is, csak embrió stádiumban abortálták eddig még). Még az állatokra is érvényes ugyanez, csak kicsit más formában, a kínzásuk nem megengedett, csak a praktikus, nem pazarló leölésük.

Kiegészítésképpen megemlíthetem, hogy Kálvin úgy határozza meg az ember fogalmát, hogy Istenhez/istenséghez viszonyulni képes lény. Tehát az ember nem csak teológiai, de filozófiai definíciója is az absztrakt rációval van összefüggésben. Tehát nem csak a homo sapiens lehetne ember/racionális lény, hanem bármilyen humanoid lény (még akár egy légiesebb lény is, feltéve, hogy értelmes, akaratszabad, és biológiai, azaz öregszik, meghal és szaporodik).

Kiválasztás

Ez Isten örök dekrétumai közé tartozik, minden racionális lény alá van vetve ennek. Az irracionális lények elvileg a megsemmisítésnek és újrateremtésnek, vagy módosított újrateremtésnek vannak alávetve.

Bűnbeesés és megváltás-megszentelődés

E kettőt együtt tárgyalom, mert csak annak van szüksége megváltásra, aki bűnbe esett és elbukott. A homo sapiens egyértelműen ilyen. A többi potenciális humanoid ilyen-e? Annyit biztosan tudunk, hogy Kr. megváltása az egész világra kiterjed, azaz az egész világbeli választottakra, tehát az egész világegyetemre.

Az Úr annak a központja. Ezt onnan tudjuk, hogy az egész teremtésnek a Szentháromság Isten az értelme, aki Szentháromságként akarja, hogy az egész univerzum dicsőséget adjon Neki. Tehát nemcsak egy Istenképnek, hanem Krisztus és a Szentlélek képének is célnak kell lenni mindenfajta humanoid számára. Márpedig Isten speciális tiszteletének okai a következők: Atyát a teremtés és igazgatás miatt tiszteljük, Krisztust a megváltás miatt, a Lelket pedig vezetés és megszentelés miatt.

Azonban Krisztus és a Szentlélek speciálisan nem lesz tisztelve, ha egy faj nincs elbukva. Illetve az angyali faj jó része mégis így tiszteli, de elég nehéz elképzelni egy humanoid fajt, ami úgy ismer meg, mint egy középlény (azaz nem szükségszerűen közvetlen megtapasztalás útján, hanem tudás természetfeletti beletöltése útján is).

A következtetésem ezért az, hogy

1.egy földön kívüli, intelligens faj esetleg lehet bűnbeesés nélküli, ekkor viszont olyannak kell lennie a megismerésének mint egy angyalnak (azaz tudnia kell a Szentháromságról, benne a Megváltó Fiúról és a tökéletesítő Lélekről, hogy tudja azt imádni, anélkül, hogy szükségszerűségből meg lenne hirdetve neki a megváltás útja). Ez elég valószínűtlen, alább cáfolni is fogom, mellesleg hamar kiderül a gyümölcseiről a bűnösség vagy bűntelenség, a történelmet, de akár az aktuális tetteket és vérmérsékletet vizsgálva. (Egy majdnem bűntelen földönkívüli fajt képzel el „A burok” című film.)

2. Vagy el van bukva (azaz bűnös természetűvé vált, vagy már eleve annak lett teremtve), mint az ádámi homo sapiens faj. Ez utóbbi sokkal valószínűbbnek tűnik.

Egy ilyen 2.-es fajra ugyanígy érvényes a megváltás és megszentelődés szükségessége. Az egyedüli út és mód erre pedig Krisztus, úgyhogy a kérdés inkább az, hogy az adott humanoid faj tud-e erről az útról. Ott is vagyunk a kijelentés kérdésénél.

Kijelentés

Isten különlegesen néhányféleképp jelentette ki magát a történelemben:

1.Epifániával (vegyes, hogy a Szentháromság melyik személye mikor hol jelent meg implicite – Kr. pl. az Úr angyalaként; a Lélek alkalmi, ritka kiáradással), de hosszú tantételek nélkül, pl.: Ádám, Éva, Noé, Ábrahám, Ősatyák, Jób (vagy Jób egy őse) stb.;

2.Sugalmazással, üzenetküldő kommunikációval, látomással pl. OT-i, és ÚT-i próféták, amíg meg nem szűnt e képesség (mert én a próféciát új kijelentés megkapásaként értelmezem)

3.Epifániával, de szent törvényhez kötötten, Mózesnek;

4.Inkarnálódott Krisztusként

Mindössze annyit kell tennünk, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek közül melyik eshetne meg egy másik, elbukott humanoid fajjal.

1.Nos, először is epifánia. Isten az világ bármely pontján ott jelenhet meg és úgy, ahol, és ahogy csak akar. Semmi akadályozza meg elméletileg, hogy megjelent a galaxis egy más pontján, törvényeket deklarálva. Még a preegzisztens Krisztussal is megtörténhetett mindez.

2. Azt sem akadályozza meg semmi, hogy Mózes törvénye, úgy ahogy van, az egész átadatott egy másik humanoid fajnak. Természetesen más nyelven és az adott kultúrának megfelelően.

3. Más bolygón élő próféták is elképzelhetőek, feltéve, hogy van üzenet vagy kijelentés, amit lehet képviselni.

4. Krisztus földi élete, igaz, hogy a Földre van szorítva, azonban ez nem zár ki két dolgot:

A) Mennyei testben, amikor Kr.  40 napig a földön járt, aránylag kevésszer jelent meg embereknek, és nem lehetett tudni pontosan, hogy hol járt. Könnyen átmehetett deklarálni a váltságművét az univerzum bármely más pontjára. (függetlenül attól, hogy egy hagyományos mennyei testnek szüksége van-e közvetítő gépezetre az űrbeli mozgáshoz, vagy saját hatalomból teszi meg). Olyan ez, mint a K-Pax című filmben, amikor a földönkívüli elment Izlandra és Grönlandra.

B) Még ha ezt nem is tette volna meg, epifániával akkor is ki lehetett volna jelentve a váltságműve máshol is, pl. angyalok által.

Tehát a kijelentés nincs feltétlenül leszűkítve a Föld bolygóra. Hátra van még annak a kérdése, hogy egy másutt történő kijelentés hozzátesz-e, vagy elvesz-e a Bibliából – amit az Írás tilt. Ez arra vonatkozik, hogy még egy jottányit sem változtathatunk 66 könyves Biblián, amihez a kijelentés lezárulása miatt több könyv nem fog járulni.

Azonban nem lehetséges-e, hogy még a kijelentés lezárulása előtt a kozmosz más pontjain is adattak kijelentések, amelyek a legteljesebb összhangban vannak a mi Bibliánkkal? Annak dogmatikailag nem mondanak ellent, és szintúgy nem tévednek történelmileg és tudományosan sem? Ugye tudjuk, hogy a deuterokanonikus iratokat csak azért nem vesszük be a kánonba, mert történelmi és tudományos tévedéseket tartalmaznak, továbbá, dogmatikailag ellentmondanak a Szentírás tanításainak. (igen, tudom, hogy az ÚT esetében még van egyéb kritérium is, pl. az első századi szerzőség)

1.Ilyen formán én el tudok képzelni párhuzamos szentiratot, ami lényegében a Szentírás egy parafrázisa, amelyben mások a nevek és az illusztrációk, de ugyanazokat az igazságokat közvetíti, bukásról, törvényről, kiválasztásról, kiválasztottakról, váltságműről, ítéletről, új világról, Szentháromságról. Ez esetben az illusztrációk (amikkel az etikai és dogmatikai tételek leírva vannak) mások lehetnek, az adott távoli környezeti viszonyoknak megfelelően.

Itt felvetődik a kérdés, hogy mi a helyzet a Szentírásnak nem ellentmondó esetleges többlet tartalommal? Mintha megtalálnánk Pál egy újabb levelét. Azt hiszem, egyéni döntésre lenne bízva az elfogadása, de azért tisztelettel bánnánk vele, mint ahogy a reformátorok tisztelettel kezelték a deuterokanonikus iratokat etikai szempontból.

2.Olyan lehetőséget is el tudok képzelni, hogy a Szentírás egy az egyben lett elküldve nekik, mint ahogy Isten leírta Mózesnek a törvényt. Ezt képzeljük el úgy, mint egy szír szövegvariánst az egész Bibliáról. Csak nem szír, hanem valami más űrbéli nyelven, pl. xanath-i nyelven. Pl. A megváltó szó hangozhatna úgy, hogy „loqath”.

3.Az is lehetséges esetleg, hogy semmilyen kijelentés nem jutott el hozzájuk? Ez nagyon furcsa volna, hiszen éppúgy ahogy az ember fölülről teremtetik, ugyanúgy a vallás is fölülről jelentetik ki, majd aztán devolúcióval leromlik a bűnös természet következtében. Tehát a vallás nem alulról keletkezik mint a spontán gyulladásMég azon esetben is, ha az adott humanoid faj hamis hitet/hiteket képvisel, azesetben is meg kell lennie a kultúrájában legalább egy Ádámi/Noéi szintű kijelentés/szövetség nyomainak. Azért is így kell lennie, mert Isten 1) nem teremt racionális lényt (aki fel tudja fogni a bűnt, azaz nem állat) bűnösnek2) Isten kezdetben foglalkozik a teremtett lényeivel, és kijelenti magát nekik. Tehát Isten ad egy kezdeti kegyelmet. Az elképzelhető, hogy bukás/hűtlenség esetén másodjára már nem adja meg ugyanazt a kegyelmet, minthogy dönthetett volna Isten úgy is, hogy az Özönvíz után nem köt több szövetséget és kiirtja az ádámi fajt maradéktalanul. Azonban akár így, akár úgy: egy idegen faj kultúrájában legalább morzsányi igaz kijelentésnek kell lennie, ha nem egy korrekt szentiratnak, mivel még a hamis hitek is az igaz hit elfelejtésének, elkorcsosulásának következményeképp alakulnak ki (lsd. iszlám, sintoizmus, stb.)!

Tehát megállapíthatjuk, hogy egy másik humanoid faj, amennyiben van ilyen, szükségszerűen birtokolt Istenkapcsolatot jelentő vallást, amit aztán bűne, illetve, Isten kegyelme arányában megtartott, kijelentésgyűjtés útján fejlesztett, vagy elfelejtett és eltorzított.

Alaptételem, mint már kiderülhetett, az, hogy az Ádám jelenség univerzumszerte egy ismétlődő (legalább megközelítőleges) minta lehet, az adott humanoid fajok eredetére. Ezt azért mondhatom, mert Ádám és Éva története nem egy általános, mítikus eredetmonda az egyetemes értelmes emberi lények eredetére, hanem kizárólag a homo sapiens eredetének konkrét leírása! Más faj teremtésének hasonló eshetősége vélhető (szerintem nagyon valószínű is). E minta megléte más humanoid fajok esetében márcsak azért is szükségszerű, mert a Föld és más bolygók között igen nehezen áthatolható űr van, tehát pl. a Vénusz, vagy az Aldebaran egyik bolygójának esetleges lakói igen nehezen származhatnak Ádámtól, mivel ókori módszerekkel lehetetlen az űrben utazni. Továbbá az is valószínűtlen, hogy az özönvíz előtti kultúrák feltalálták volna az űrutazást – és amúgy is, őket mintha Földi atmoszférán belül pusztította volna el Isten, legalábbis a leírás alapján így tűnik.

A kiválasztott nép

Nos, lehetséges, hogy ez galaxisszerte csak a zsidó volt, amennyiben Isten ismétlődő kegyelme csak egy pontban koncentrálódott. Az is lehet, hogy párhuzamos szövetségkötési sorozatok is történtek. Mellesleg megjegyezném, hogy még az előbbi eset sem zárja ki, hogy egy faj értesüljön kijelentés útján egy távoli kiválasztott népről.

A hádész, ahová Krisztus leszállt

Nos, elég furcsa volna feltételezni, hogy a Hádész nem univerzális, hanem csak a homo sapiensre vonatkozik. Azonban tény, hogy a Hádésznak több rekesze volt, és csak egyetlen egy van megemlítve: az özönvíz előttiek rekesze. Hogy néhány további rekesznek milyen rendeltetése lehetett, azt az olvasó biztosan kitalálja a jelen kontextus alapján.

Az utolsó ítélet és új föld teremtése

Ugyanígy, amikor arról beszél a Biblia, hogy az egész föld lakosai összegyűjtetnek ítéletre (Mt 25:31-től), azt érthetjük kétféleképpen. Földnek és földkerekségnek/világegyetemnek (univerzumnak). A Föld értelmezés valószínűtlen, mivel úgy állnak a dolgok, hogy Kr. visszatértekor minimum már a Holdon és a Marson és az űrben is lesznek kolóniák. Ez esetben a rész azt mondaná, hogy az ott lakók kimaradnak az ítéletből, ami nonszensz. Ezért az új eget és új földet is úgy kell értelmeznünk, hogy nem csak a Föld bolygó fog újjáalakulni, mint egy átszabott ruhadarab, hanem az egész univerzummal fog ez megtörténni! Láthatjuk tehát, hogy a Bibliának nemcsak az eleje, de a vége is egész univerzumot átfogó!

Azt mondom tehát, hogy az Ítélet és új föld részek – semmit sem szólnak a humanoid fajok számáról, ill., hogy vannak-e egyáltalán az ádámi faj mellett ilyenek, de mindenesetre hallgatólagosan beleérthetőek a szövegbe.  Annyi kitétel van, hogy bizonyos ádámi-földi relációkat mindenki megért. Pl. ruházat, segítségadás, betegnek lenni, inni adni, stb.. Továbbá, Kr. univerzumszerte ismert egyéniség lesz, aminek valamilyen lokális előzményeinek is kell lennie minden egyes területen – különben Kr. nem kérhetne számon. Valamint mindenki alá van vetve a kárhozat és menny lehetőségének. Ezek szerint, mégsem akadhat bűntelen humanoid faj.

A térítés

Hátra van még egy olyan dolog, hogy hogyan kell viszonyulni hitbelileg bármilyen fellelt idegen fajhoz? Nos itt az irányelvünk egy valami: nevezetesen az, hogy az egyház egyetemes. Ennyi. Ezt az jelenti, hogy az egyház univerzálisAzaz az egyház küldetése kiterjed nem csak a földi ökumenére, hanem az egész univerzumra. A vég nem akkor fog eljönni, amikor az utolsó kis polinéz, vagy akármilyen szigetecske megismeri az evangéliumot, hanem akkor, amikor az egész univerzum összes humanoid faja számára már nem lesz kérdéses az evangélium ismerete (feltéve, hogy nem csak az ádámi faj létezik)! Ha egy űrkorszaknak jönnie kell előtte, hát jönnie kell!

Egészen konkréten fogalmazva, mit jelent ez egy esetleges kapcsolatfelvétel esetén? Annyit, hogy az idegen fajt meg kell téríteni, amennyiben hite nem egyezik meg a Bibliában kijelentett hittel. Amennyiben megegyezik azzal, az esetben nem kell téríteni (olyan jellegű különbözőség, mint ami a judaizmus, kereszténység és iszlám között van, azokat abszolúte nem tekintem egyezésnek). Amennyiben a fundamentális dolgokban megegyezik a két hit, de a közömbösekben eltér, az esetben térítéstől függetlenül el fogja egymást fogadni a két vallás.

Noha ettől még az ádámi faj a Bibliát fogja elsődlegesen támpontnak tekinteni és forgatni, mivel az neki testhezálló (függetlenül attól, hogy annak a másik szentirat nem mondana ellent, sőt inkább megegyezne vele)!

Egyébiránt a következőképpen képzelem ezt el: Mai téves tan, amit a pápisták propagálnak, hogy a kereszténység és az iszlám ugyanabban az Istenben hisznek. Ez tévedés. Azonban képzeljük el ugyanezt egy ortodox és egy unortodox keresztény irányzat között.  Pl. egy doketista szakadár és egy igaz keresztény között. Ők ugyanabban az istenben hisznek? Nem, mert a Biblia alapján a doketista az ördög szolgája (antikrisztus). Vegyünk egy még enyhébbnek tűnő példát. Egy igaz keresztényt és egy liberális, unitárus jellegű „keresztényt”. Még ők sem hisznek ugyanabban az Istenben, mert Isten csak a Szentháromságként való viszonyulást fogadja (ill. az Istenember Megváltó Krisztushoz való viszonyulást). Azonban vegyünk két ortodox keresztényt. Egy lutheránust és egy kálvinistát. A különbségek elég nagyok, amiért joggal lehet harcolni, azonban ők mégis egy Istenben hisznek. Most képzeljük el, hogy a két ortodox keresztény közül egyik földi, másik nem földi. Most képzeljük el, hogy a földi tényleg kereszténynek hívja magát, míg a nem földi saját kultúrájában ez a név nem ismert, ő máshogy nevezi magát ugyanolyan fundamentális doktrínákkal! Valahogy így képzelem el ezt az eshetőséget.


 

A konklúzióm az, hogy a világegyetemben igazán van még rajtunk kívüli értelmes lényeknek hely.

Gondolatébresztőnek végezetül ajánlanék néhány filmet (olyan filmek ajánlása nem jöhetett szóba, amelyek földön kívüli értelmes lények létrejöttét a helytelen evolúciótannal magyarázzák):

pozitív földönkívüli képpel: Kapcsolat, Avatar, K-Pax – a belső bolygó,

és negatív földönkívüli képpel: Világok harca, A burok

You may also like

Kreacionizmus, teista-evolúció, vagy valami más?
Létezhet-e apologetika Barth után?

4 Responses

 1. L'Auné György Áron

  Ez rendkívül érdekes volt. Olyan dologra kérdeznék rá, ami nem kapcsolódik szorosan a témához, de a végén, mintegy kitérőként, Ön is megemlítette. Azt írta, hogy tévedés, hogy a keresztények és az iszlám hívei egyazon Istenben hisznek, illetve arról is beszélt, hogy az ortodox keresztények (akik alatt Ön a kálvinistákat és a lutheránusokát érti), különbségeik dacára viszont azonosképp Istenbe vetik hitüket. Mi a helyzet az iszlám istenével? Írt erről valahol bővebben, amit elolvashatnék?

 2. Camisard

  Hmm. Iszlám. Az alábbi linken ízekre szedik. 😀 Egyszerű apologetikai oldal, a nagyobb európai nyelveken elérhető.

  http://www.answering-islam.org/

  Mivel ez kissé off, csak röviden: A legalapvetőbb probléma vele csakugyan a Szentháromság tagadása (egyúttal képtelen felfogni, hogy a kereszténység egy szuverén Istent vall, akinek tulajdonsága, hogy Hármasság), amit a II. Helvét hitvallás 3. fejezete ki is mond. A Korán továbbá tele van különféle ellentmondásokkal, és a Bibliának is ellentmond, pl. azt írja, hogy a zsidók Egyiptomban nagyon jól éltek, és a szolgasorsukról nem ír semmit.

  Az ortodox kereszténységről. Ez nem csak lutheránus és kálvinista lehet, hanem baptista és episzkopális is.
  Továbbá oldalunk a mérsékelt karizmatikusságot is ide, vagy egy hasonlóan jó csoportba sorolja, ami szintén lehet többféle felekezetben. A közös mezsgyét az inerráns bibliai alap adja. A mit vallunk rovat fölül erről tájékoztatást nyújt.

  (L’Auné György Áron néhány tartalmas, iszlámmal kapcsolatos hozzászólását archiváltam, amelyeket majd egy iszlámmal kapcsolatos cikk kommentjei alatt közlünk le, mert túl hosszúak. A fentebbi néhány hozzászólás csak kivételes esetben maradhat, mint egyfajta “túlélőkalauz”, mert az iszlámról még nincs cikkünk.)

Leave a Reply