23
dec
2013

A Biblia üzenete és a többi vallás (ESV Study Bible)

esvsb-feature

Még ez a futólagos áttekintés is azt mutatja, hogy van némi hasonlóság a keresztyén hit és a többi vallás között. Mind az iszlám, mind a keresztyénség hisz egy örökkévaló teremtő Istenben, és abban, hogy ítélet követi a halált. Jézus és Konfúciusz is tanította az aranyszabály egy változatát,  és mind a keresztyénség mind a konfúcianizmus tanítja a szülők tiszteletét. Az ilyen hasonlóságok nem meglepőek, és a bibliai tanítás fényében úgy lehet magyarázni ezeket, hogy minden ember, beleértve más vallások követőit is, Isten képére lett megteremtve (Gen 1,26-27; 5,1-2), és hogy Isten a teremtés rendjében általános módon kijelentette nekik önmagát (Zsolt 19,1-4; Apcsel 14,15-17; 17,22-31; Róm 1,18-32; 2,14-15).

Azonban a keresztyén hit és a többi vallás közötti különbségek nagyobbak és jóval jelentősebbek, mint bármiféle hasonlóság.

1. Az Isten. A Biblia tanítása szerint az egy örökkévaló teremtő Isten teremtett meg mindent, ami létezik (Gen 1-2). A hinduizmus teisztikus tradícióval rendelkezik, de tartalmaz politeista, monisztikus, és ateista hagyományokat is. A konfúcianizmus nézete a vallás alapelvéről nem egyértelmű, a buddhizmus pedig explicit módon tagadja egy örökkévaló teremtő létezését.

2.A halál. Mind a buddhizmus, mind a hinduizmus elfogadja a karma által szabályozott többszöri újraszületés gondolatát. Ezzel szemben a Biblia azt tanítja, hogy csak egyetlen egy élet van, amely után minden személy szembesül az Isten előtti ítélettel (Zsid 9,27; Jel 20,11-15)

3.A bűn: Számos vallás, különösképpen a hinduzimus és a buddhizmus az emberiséget sújtó problémák gyökerét a realitás valódi természetének fel nem ismerésében látja. A Biblia tanítása szerint azonban a probléma gyökere nem a tudatlanság, hanem a bűn, ami az Isten és az Ő útjának szándékos elutasításában áll (Ézs 59,2; Róm 3,9-26). Sőt, a konfúcianizmustól eltérően a Biblia azt tanítja, hogy Ádám és Éva bukása után az egész emberiséget megrontotta a bűn, azzal, hogy megfertőzte morális természetünket, így az emberek eredendően nem jók, hanem bűnösek (Gen 3; Róm 3,9-10; 5,12-14).

4.A lélek. A buddhizmus tanítása szerint nem létezik egy olyan folytatólagos, szubsztanciális lélek, amely életről életre való vándorlása közben változatlan marad. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy minden egyes személynek van egy Isten által alkotott immateriális, testetlen dimenziója, amelynek létezése a halál után is folytatódik (Mt 10,28; Jel 6,9; 20,4).

5.Megváltás. Jóllehet a bhakti hinduizmus és a Tiszta Föld buddhizmus is azt tanítja, hogy a megváltást saját fáradozásainkon keresztül nem tudjuk elérni, hiszen az egy másik létező ajándéka, viszont az Iszlám a legtöbb vallási tradícióval együtt azt tanítja, hogy a megváltás az egyes ember saját tettein alapul. A Biblia azonban egyértelműen kijelenti, hogy a megváltás nem olyasmi, amit az ember saját erőfeszítései árán kiérdemelhet; Isten kegyelmének az ajándéka, amit hit által tudunk elfogadni (Róm 3,20,28; Ef 2,8-9).

6.Krisztus testet öltése. A Biblia tanítása szerint az örökkévaló teremtő egy háromszemélyű lény, és a Háromság második személye –miközben teljesen isten maradt –emberré lett (Jn 1,1-14; Róm 1,3-4; Fil 2,7-8; Kol 2,9). Egy kivételes, egyszeri alkalommal Isten Fia testet öltött a történelmi Názáreti Jézus személyében. Ezzel szemben a hindu avatar fogalom Vishnu többszöri manifesztációjára vonatkozik, mind emberi mind állati alakban. Ezek közé tartoznak olyan legendás, történelmi személynek nem tekinthető alakok is, mint Krisna. Valójában egyetlen más világvallás sem tanítja, hogy az örökkévaló Isten Fia valódi emberré lett.

7.Krisztus felsőbbrendűsége. Jézus különbözik a többi nagy vallási tanítótól. Krisztus tanításának tartalma, annak igazsága elválaszthatatlan annak alapjától, Krisztusnak, a testet öltött isteni Igének személyétől, a mindenható Isten Fiától, aki Isten minden tulajdonságában teljes mértékben részesedik. Jézus önmaga és a kereszten elvégzett munkája miatt az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), az egész emberiség egyedüli megváltója (Apcsel 4,12).

8.Krisztus helyettesítő munkája. A Biblia tanítása szerint a megváltás Jézus Krisztus bűntelen életén (Zsid 4,14), és a kereszten való helyettesítő halálán alapszik, ahogy a világ bűneiért magára vállalta a büntetést (Róm 3,25-26; 1 Pt 3,18; 1 Jn 2,2). Ehhez hasonló tanítás elő sem fordul a hinduizmusban, a buddhizmusban, vagy a konfúcianizmusban, az iszlám pedig explicit módon tagadja.

9.Krisztus feltámadása. Buddha, Kónfúciusz, Mohammed és Jézus mind meghaltak, de egyikkel kapcsolatban sem létezik – Jézust kivéve – megbízható, történelmi beszámoló arról, hogy a halál után feltámadtak volna (1 Kor 15,1-8). Jézus Krisztus kereszthalála miatt tudunk mi is győzedelmeskedni a bűn és a halál felett, megelőlegezvén saját feltámadásunkat és az Istennél való örök életünket (Róm 8,11; 1 Kor 15,20-22,54-58).

 

Leave a Reply