6
ápr
2015

15 ÉSSZERŰ OK ARRA, HOGY HIGGYÜNK A FELTÁMADÁSBAN

2014-04_LT-ResurrectionIllogical (1)

Sokan hivatkoznak arra, hogy „emberi logikával”  átgondolva a Feltámadásnak nincs értelme. Az első dolog tehát, amit tisztáznunk kell, hogy az „emberi logika” nem mindenható. Isten elég világossá teszi ezt: „a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR.” (Ézs 55:8)

Az illogikus inkább az, ha azt hisszük, az ember áll az univerzum középpontjában. Az igazság az, hogy a kereszténység messze logikusabb, mint azt az emberek általában tartják róla, s biztosan ésszerűbb, mint az ateizmus vagy az agnoszticizmus.
A második, amit eszünkbe kell vésnünk, hogy minden Istenről szóló beszélgetés megkívánja a hitnek egy bizonyos fokát. Ha az emberek nem hajlandók alázatosan elismerni, hogy nem tudják mindenre a választ, akkor a beszélgetés sehova sem vezet majd. Isten igazsága és az emberi büszkeség nem fér meg egy helyen; az a bűn természete. Alázatosság és könyörület úgy jár együtt, mint a büszkeség és a bűn. Tehát tartsuk szem előtt, hogy minden Isten létezéséről, vagy Krisztus feltámadásának igazságáról szóló beszélgetéshez szükséges annak alázatos elismerése, hogy „lehetséges, hogy Isten létezik”, és hogy „mi nem vagyunk Isten”.

Ha húsvét vasárnapjára és a Feltámadás dicsőséges igazságára terelődik a szó, s valaki azt állítja, hogy nincs ésszerű magyarázat erre a meggyőződésre, az nem csak tudatlanság, hanem egyszerűen abszurd. Az alábbiakban 15 egyszerű érvet találhatnak, mely rámutat a Feltámadás igaz mivoltára. Ezek nem légből kapott információk, de nem is túl részletesek; tizenöt egyszerű pont, mely segít tovább erősíteni azt a meggyőződést, amelyet alázatos szívű hívők hittel vallanak.

1. A SÍR ÜRES VOLT

Más vallások alapítói sírokban fekszenek, vagy idegen földön szórták szét hamvaikat. Nem úgy Jézus. Modern kor tudósai és rendezői mondhatnak saját csatornáikon, amit akarnak… Itt az igazság az, hogy a sír üres volt.

2. A SÍR LE VOLT PECSÉTELVE

A kő egy kötélhez volt rögzítve (amely pedig a sziklára volt erősítve), s így magához a sírhoz is. A római pecsét magára a kőre került. Ha megtöröd a pecsétet, törvényt szegsz – halállal lakolsz.

3. A SÍRT RÓMAI ŐRSÉG VÉDTE

Az „őrség” legalább négy főből állt, lehet, hogy többől, mind képzett katonák. Ezek a katonák szakértői voltak a különféle kínzásoknak és küzdelmeknek, nem ijedtek meg egykönnyen halászok egy csoportjától, vagy vámszedőktől. Ha elaludtak volna, megsértették volna a törvényt, s saját eljárásaik alá estek volna.

4. A SÍR ELŐTT KŐ VOLT

Tudósok két tonnára becsülik a sír előtt lévő kő tömegét, s legalább 2-2,5 méterre a magasságát. Minden kétséget kizáróan csoportos súlyemelés, vagy -görgetés kellett volna elmozdításához, nem lett volna lehetséges ez egy-két ember számára.

5. SZÁZAKNAK JELENT MEG A FELTÁMADOTT

Hat héten át különböző emberek különböző méretű csoportjának jelent meg Jézus, különböző helyeken. Egy alkalommal ötszáz ember látta – túl nagy szám ez ahhoz, hogy koholmány legyen. Arról nem is szólva, hogy akiknek megjelent, nem csak látták Őt, hanem ettek, sétáltak vele, megérintették. Jézus egy alkalommal még reggelit is készített nekik. (Jn 21,9)

6. A MÁRTÍROK BIZONYÍTÉKKÉNT SZOLGÁLNAK

Vajon elhagynák-e az emberek munkájukat, karrierjüket, otthonaikat és családjaikat, hogy a világ végére elmenvén szörnyen ijesztő és fájdalmas halált haljanak és felhagyjanak korábbi, megváltással kapcsolatos meggyőződéseikkel, csak hogy egy hazugságot pártoljanak? Nem egy áldozat volt, aki – míg lefejezték, oroszlánok étkévé vált, olajban sütötték, fejjel lefelé keresztre feszítették, vagy égették el élve – megváltoztatta tanúvallomását. Ehelyett ezek a mártírok a bizalom himnuszait és dicséreteket zengtek, tudván, hogy az Úr, aki legyőzte a halált, őket is feltámasztja majd.

7. AZ EGYHÁZ MÉG MINDIG LÉTEZIK

Ha a Feltámadás hazugság lenne, századokkal ezelőtt kihalt volna az a keresztény egyház, ami az emberi történelem valaha volt legnagyobb intézménye. Pünkösd után alakult az apostolok által abban az évben, mikor Krisztus feltámadt. Birodalmakat igázott le, ellenállt (külső és belső) támadásoknak és tagjai bűnös mivolta ellenére növekedik, mert Krisztus maga alapította, és a Szentlélek vezeti és védi. Az egyház, ahogy Krisztus is, egyszerre emberi és isteni.

8. JÉZUS MEGJÖVENDÖLTE, HOGY EZ FOG TÖRTÉNNI

Jézus megmondta az embereknek, hogy mi fog történni. Nem érte váratlanul. És nem csak azt mondta, hogy „meg fognak ölni engem” (amit mások is láthattak előre), hanem azt is, hogy „fel fogok támadni harmadnapra”. Ezek a részletek nem ironikusak, véletlenek vagy különböző jóslatok – próféciáknak hívják őket, és az igaz próféciák magától Istentől jönnek.

9. AZ ÓSZÖVETSÉGBEN IS MEGJÖVENDÖLTÉK

Krisztus születése és élete előtt századokkal megjósolták. Próféciák százai hangzottak el a Messiásról, hogy mit fog mondani, tenni, hogyan fog élni és hogyan fog meghalni… Isten választott emberei által századokkal előbb érkeztek erre vonatkozó ígéretek (közülük legtöbben sosem találkoztak egymással, amúgy). Ézsaiás, Jeremiás, Zakariás, Hóseás és Mikeás (csak hogy néhányat említsünk,) mind Krisztus halálára és feltámadására mutattak rá előre, sok száz évvel az esemény bekövetkezte előtt.

10. A DICSŐÍTÉS NAPJA MEGVÁLTOZOTT

A Feltámadás után zsidók tízezrei szakítottak azzal a hagyománnyal, amely szerint a Sabbathot a hét utolsó napján ünneplik, és a hét első napján kezdték el dicsérni az Urat, aznap, mikor Krisztus legyőzvén a halált megpecsételte az új és végső szövetséget Istennel.

11. AZ ÁLDOZATI HAGYOMÁNY MEGVÁLTOZOTT

A zsidók mindig is úgy tanulták (és tanították gyermekeiknek… 5Móz 6), hogy évente állatáldozatot kell bemutatniuk, engesztelésül bűneikért. A Feltámadás után a megtért zsidók tömegei nem mutattak be több állatáldozatot Istennek.

12. EGYEDÜLÁLLÓ A VILÁGVALLÁSOK KÖZÖTT

Jézuson kívül soha egyik másik vallás vezetője sem állította semmilyen körülmények között, hogy isten lenne. Soha semmilyen vallási vezető sem tett olyan dolgokat, mint Krisztus. Semelyik más vallási vezető sem hangoztatta saját feltámadását. Konfucius meghalt. Lao-ce meghalt. Buddha meghalt. Joseph Smith meghalt. Krisztus feltámadt a halálból.

13. AZ ÜZENET ÖN-HITELESÍTŐ

Ez a bizonyíték visszavezet az eredeti ponthoz, nevezetesen, hogy egy alázatos szív messze erősebben fénylik és megvilágosodik, mint bármilyen logika vagy érv. Egy igaz hívőnek nincs szüksége e tényekre ahhoz, hogy higgye a Feltámadást, mert a Szentlélek közvetlenül és erőteljesen fedi fel nekünk Krisztust. Erről beszél Pál apostol a második Korinthusi levél negyedik fejezetében. A vakok és keményszívűek nem látják meg Istent, míg el nem ismerik, hogy ők nem Ő.

14. A CSODÁS BEFEJEZÉS ILLIK A CSODÁLATOS ÉLETHEZ

Ésszerűségre vágysz? Krisztus meggyógyította a vakot, a süketet és a némát. Megetette a tömeget, meggyógyította a leprást és megbocsájtott a bűnösnek. A béna újra járt, másokat pedig visszahozott az életbe. Megsokszorosította az ételt, vízen járt és puszta hangjával a vihart is lecsendesítette. Nagypéntek csodája pedig épp az, hogy nem tett csodát. Meghalt. Húsvét vasárnap csodája az, hogy feltámadt a halálból – csodás „vége” egy csodás életnek. Mi mást várunk még?

15. (ÉS AZ EGYETLEN VÁLASZ, AMELYRE IGAZÁN SZÜKSÉGÜNK VAN)… MÉG MINDIG JÉZUS A VÁLASZ

A világ képtelen gyógymódot adni a szenvedésre. Elutasíthatja, lenézheti, vitathatja, támadhatja és kezelgetheti azt… de semmi ellenszere és értelme a Jézus Krisztustól elkülönült szenvedésnek. Krisztusban értelmet és értéket nyer a szenvedésünk. Krisztustól elkülönülve szenvedésünk értelmetlen és gyümölcstelen. Nincs olyan, hogy fiatalság forrása. Nincs csodagyógyszer. Nincs ellenszere a halálnak, kivéve Jézus Krisztust. Az lenne ésszerűtlen, ha azt gondolnánk, hogy az élet Istene nem akarja, hogy örökké éljünk.

Az egyetlen oka annak, ha a Feltámadást illogikusnak tartjuk, az, hogy azt hisszük, életünk csak a miénk. Ennek a bejegyzésnek nem áll szándékában vitát kezdeményezni és embereket szétszakítani. Ez csak rövid emlékeztető mindannyiunknak, akik keresztények vagyunk, s néha talán túlon-túl „ésszerűek” (én biztosan,) arról, hogy a Feltámadás nem ésszerűtlen. Mindannyian, akik hajlamosak vagyunk túlagyalni a dolgokat, vegyünk egy mély levegőt és szemlélődve imádkozzunk ezen a hétvégén. Próbáljunk meg elmélyülni a kereszthalál és Feltámadás gyönyörű igazságában és valóságosságában.

„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.” (1Kor 15,12-14; 17)

Testvéreim, amiatt, ami az utolsó vacsorakor, a kereszten és abban a bizonyos sírban történt 2000 évvel ezelőtt, biztosan ismerhetjük Istent, az Atyánkat, naponta Krisztussal járhatunk és örökké a Szentlélek vezet bennünket. Ez az igazság, és milyen gyönyörű igazság ez!

(„Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” – Jn 8:32)


(Az eredeti cikk itt található: http://lifeteen.com/blog/15-logical-reasons-to-believe-in-the-resurrection/ )

Leave a Reply