17
nov
2015

John Piper: hogyan tudjuk szeretni muszlim felebarátainkat?

pastor-john-piperErre a kérdésre legalább annyi válasz létezik, mint ahány módja van annak, hogy jót tegyünk, és ne rosszat. “A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak” (Róm 13,10). “(a szeretet) mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1 Kor 13,7). Van itt néhány dolog, amelyre véleményem szerint manapság hangsúlyt kell fektetni.

(Az ellenségeink szeretetére vonatkozó parancsból nem következik, hogy minden muszlim ellenségesen viszonyulna a keresztyénekhez és ez alapján cselekedne. Ezt nem teszik, hiszen gyakran vendégszeretőek, szeretetteljesek és melegszívűek. Arról van szó (a parancsban/ szerk.), hogy akkor is szeretetet tanúsítsunk a másik iránt, amikor valaki ellenségesen bánik velünk (akármelyik valláshoz tartozzon is, vagy egyikhez sem).

A kontextusunk további tisztázást igényel. Ha azt mondom, hogy a szeretet arra hív, hogy gyakorlati értelemben jót tegyek – ami a fizikai szükségleteket érinti -, az nem jelenti azt, hogy csak azzal a feltétellel kínálom fel a segítséget, hogy a muszlim keresztyén hitre tér. A gyakorlati szeretet a Krisztus iránti szeretet bizonyítéka. Ezt nem tagadhatom meg éppen ott, ahol a legnagyobb szükség volna rá. Egy olyan megtérés, amely kikényszerített, vagy amely financiális segítségnyújtással van kierőszakolva, ellentmond a szabadító hit természetének. A szabadító/megváltó hit nem más, mint Jézus, Megváltónk, Urunk és legnagyobb kincsünk szerető ölelése. Nem eszköz, ahhoz hogy elnyerjük a kincset, hanem ő maga a kincs.

1.) Imádkozz Krisztus teljes áldásáért számukra, akár szeretetet kapsz tőlük, akár nem

 • Luk 6,28 – Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket.
 • Róm 12,14 – Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok!
 • 1 Kor 4,12 – ha üldözést szenvedünk, mi eltűrjük

2.) Tegyél jót gyakorlati módon, mások fizikai szükségleteit figyelembe véve

 • Luk 6,27 – szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.
 • 1 Tessz 5,15 – Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.
 • Róm 12,20 – Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.”

3.) Ne állj bosszút, ha személyes jogtalanságot szenvedsz el

 • 1 Pét 3,9 – Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.
 • Róm 12,17.19. – Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó… Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.

4.) Amennyire tőled telik, élj velük békében

 • Róm 12,18 – Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

5.) Törekedj arra, hogy megszerezd számukra a bűntől és a kárhozattól való örömteli szabadságot, azáltal, hogy megismerteted velük Krisztus igazságát

 • Jn 8,31-32 – Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

6.) Törekedjetek komolyan arra, hogy az égben veled legyenek az Atyánál, azáltal, hogy megmutatod nekik a Krisztuson keresztül odavezető utat

 1. Róm 10,1 – Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek.
 2. Jn 14,6 –  “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
 3. Jn 3,16 – Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

7.) Törekedj arra, hogy megértsd mondanivalójuk jelentését , hogy az állításaid vagy a kritikáid valódi megértésen alapuljanak, és ne torzításokon vagy félreértelmezéseken

 • 1 Kor 13,6 – Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

8.) Könnyek között óvjad őket, hogy mindenki, aki Jézus Krisztust nem úgy fogadja el, mint megfeszített és feltámadott Megváltót, és mint aki a világ bűneit elvette, Isten haragja alatt fog elveszni.

 • Jn 1,12 – Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
 • Róm 10,9 – Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
 • Fil 3,18 – Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei.

9.) Ne vezesd őket félre, és ne tápláld őket hamis reménnyel, mondván: “a muszlimok a valódi Istent tisztelik”

Ez a kijelentés csaknem mindenki számára egy pozitív képet közvetít: a muszlimokat olyan emberekként ábrázolja, mint akik szívükben a valódi Istent ismerik, szeretik és tisztelik. Jézus azonban az önmaga személyére való reakciót az Istenhez való autentikus odafordulás lakmuszpapírjává tette. Teljesen világossá tette, hogy mindenki, aki őt – mint istenit, aki az életét váltságul adta a bűnökért és aki feltámadt – elutasítja, az a valódi Istent sem nem ismeri, sem nem szereti és nem is tiszteli.

 • Jn 8,19 – Erre megkérdezték tőle: „Hol van a te Atyád?” Jézus így válaszolt: „Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.”
 • Jn 5,23 – hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
 • Jn 5,42-43 – (Jézus mondja:) “rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. 43Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.”

A (valódi) szeretet nem fogja a muszlimokat, vagy azokat, akik a muszlimokkal törődnek, félrevezetni azáltal, hogy azt mondja: “ismerik”, “tisztelik”, vagy “szeretik” a valódi Istent – akkor is, ha nem fogadják el Jézust valóságosnak. Nem láthatunk bele más emberek szívébe. Honnan tudhatjuk, hogy ismerik, tisztelik és szeretik a valódi Istent? Az életünket adjuk, hogy megismertessük velük Jézust. Ha elfogadják, akkor ismerik, szeretik és tisztelik az Istent. Ha nem teszik, akkor nem ismerik. Jézus a próba.

Jézus szavai a Luk 10,16-ban ezt egyértelműen kifejezik: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”   A Máté evangéliumban a következőt mondja: „Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem” (10,40).  A János evangéliumban pedig:  “Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő” (5,46).

A legnagyobb dolog, amit szeretetből a muszlimokért, vagy bárki másért tehetünk, az az, hogy a teljes igazságot elmondjuk nekik Jézusról, összekapcsolva ezt az önfeláldozó gondoskodással és az értük történő szenvedésre való készséggel, ahelyett, hogy sorsukra hagynánk, majd pedig nyomatékosan kérnénk őket, hogy hagyjanak fel “hiábavaló tiszteletükkel” (Márk 7,7), és Krisztust, mint a bűnük bocsánatáért és az örök élet reménységéért megfeszített és feltámadott Urat, fogadják el.

Az volna a legnagyobb örömünk, ha a világ minden muszlim országából volnának testvéreink.


Forrás: http://www.desiringgod.org/articles/how-shall-we-love-our-muslim-neighbor

Leave a Reply